Grasland is de motor van klimaatverbetering

Grasland legt grote hoeveelheden koolstof (CO2) vast. Daarom is het belangrijk dat de graszode in tact blijft over een lange periode. Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) stelt voorwaarden om de koolstofopbouw om te zetten naar verhandelbare koolstofcertificaten.

Belangrijke voorwaarden bij deelname

 • grasland niet ploegen, spitten of doodspuiten
 • gedurende 10 jaar
 • op minimaal 50% van het bedrijfsareaal
 • grondsoort zand, klei of löss
 • perceel ligt niet in een Natura 2000 gebied
 • perceel is geen onderdeel van een ander koolstofproject
 • intentie om opgeslagen koolstof na project te behouden

Kosten van het project

Het opzetten en laten draaien van een koolstofproject kost tijd en geld. Dutch Carbon Company draagt het grootste deel van die kosten zelf; we zijn immers net als u ondernemende vakmensen. Een klein deel van de kosten brengen we in rekening bij de projectdeelnemers.

DCC-Tarieven graslandproject 2024

 • Inschrijfgeld per deelnemer €125 (éénmalig)
 • Jaarbedrag per ha €10 (jaarlijks)

Daarnaast betaalt u als deelnemer zelf de kosten voor monstername en analyse van de hoeveelheid bodemkoolstof in het een perceel. Door dit gezamenlijk in te kopen, blijven de kosten laag.

DCC-Werkzaamheden

Dutch Carbon Company zet zich maximaal in om het project goed te laten verlopen. Dit is wat we doen:

Bij start van project

 • Intake van deelnemer en projectpercelen (GPS)
 • Organisatie monstername en analyse bodemkoolstof 0-meting
 • Berekenen potentiële koolstofvastlegging (per perceel en totaal project)
 • Schrijven projectplan en laten valideren door Stichting Nationale Koolstofmarkt
 • Terugkoppeling projectinformatie en – doelstellingen aan deelnemers

Jaarlijks

 • Kennisuitwisseling tussen deelnemers
 • Projectcommunicatie
 • Verbinden van boeren, burgers en bedrijven
 • Verkoop & promotie
 • Monitoring projectvoorwaarden
 • Financiële administratie en uitbetaling aan deelnemers

Bij tussenmeting én afronding project

 • Organisatie monstername en analyse bodemkoolstof
 • Schrijven en laten valideren eindrapport
 • Verkoop & promotie
 • Financiële administratie en uitbetaling aan deelnemers