Nieuws

Koolstofproject op grasland: 10 feiten op een rij

Koolstofcertificaten gebaseerd op langdurig blijvend grasland: iedereen praat erover maar welk argument is fictie en welke een feit? Dutch Carbon Company communiceert eerlijk en transparant over het systeem van koolstofcertificaten. Tien feiten op een rij!

Lees verder

Blog: Verkoop carbon credits buiten keten is de toekomst

Verkoop van koolstofcertificaten buiten de keten is een slimme manier om verduurzaming van de sector via aantoonbare klimaatverbetering te financieren. Het zet melkveehouders in de spotlights als ‘problem solvers’ van een maatschappelijk vraagstuk. En ter geruststelling voor de klimaatboekhouders: de klimaatwinst op het melkveebedrijf telt volwaardig mee in de footprint van een kilo melk en verdwijnt niet uit de sector.

Lees verder

Dutch Carbon Company biedt met koolstofproject extra verdienmodel voor ondernemende melkveehouders

Grasland is dé motor voor klimaatverbetering. Melkveehouders die hun graspercelen voor langere tijd niet ploegen, leggen extra veel CO2 vast in de bodem. Deze toename van bodemkoolstof is geld waard in de vorm van koolstofcertificaten. Ondernemende boeren die nu meedoen met een koolstofproject profiteren maximaal van toekomstige prijsontwikkelingen.

Lees verder
Lokale koolstofprojecten hebben de hoogste waarde

Betrouwbare CO2-compensatie is lokaal

Bedrijven die hun CO2-uitstoot compenseren eisen zekerheid over de klimaatwinst van hun aangekochte koolstofcertificaten. Koolstofprojecten die CO2 uit de atmosfeer verwijderen en langdurig vastleggen staan daarbij hoog aangeschreven. Projecten in eigen land hebben bovendien als voordeel dat ze controleerbaar en zichtbaar zijn.

Lees verder
Koolstofcertificaten zijn een verdienmodel voor melkveehouders

Zuivelketen moet koolstofcertificaten omarmen

De zuivelindustrie levert slechts een kleine bijdrage aan de CO2-footprint van de totale keten. Desondanks hebben ze het grootste belang bij het verduurzamen van de sector. Zuivelbedrijven moeten daarom melkveehouders stimuleren extra CO2 op hun grasland vast te leggen en de koolstofcertificaten die daaruit voorvloeien te verkopen buiten de keten. Het is een kant-en-klare manier om verduurzaming van de zuivelketen te financieren met geld van derden.

Lees verder

CO2-footprint wordt verkoopargument in supermarkt

De Franse supermarktketen Carrefour zet een nieuwe stap in het verlagen van de CO2-footprint van onze dagelijkse boodschappen. Door de CO2-emissie van het volle winkelkarretje op de kassabon te printen, is de verwachting dat we vaker kiezen voor producten met een lage uitstoot.

Lees verder

CO2-verwijdering levert twee keer geld op

Melkveehouders en spelers in de zuivelketen hebben steeds meer aandacht voor de CO2-footprint per liter melk. Om een klimaatneutraal pak zuivel in het winkelschap te kunnen leggen, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Ondernemende melkveehouders zien vooral een verdienmodel: door CO2 uit de lucht te verwijderen en vast te leggen in de bodem, wordt je onderdeel van de klimaatoplossing én verbeter je de footprint van je melkveebedrijf. Dat levert twee keer geld op.

Lees verder

Zonder boeren worden klimaatdoelen niet gehaald

Klimaatbeleid van overheid én bedrijven is primair gericht op vermindering van de CO2-uitstoot. Met alleen reductiemaatregelen worden de klimaatdoelen echter niet bereikt. Investeringen in CO2-verwijdering noodzakelijk en boeren spelen daarbij een onmisbare rol.

Lees verder

AFM-kritiek onderstreept voordelen koolstofverwijdering door Nederlandse boeren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde deze maand bij haar jaarverslag over 2022 een diepgaande analyse over de vrijwillige koolstofmarkt. Belangrijkste zorgpunten zijn de integriteit van de credits, van de markt en van de claims die bedrijven maken op basis van hun credit-aankoop. Met andere woorden: onduidelijkheid over het systeem maakt de waarde van een carbon credit onzeker.

Lees verder

EDA: Boerenkoolstof creëert erkenning

De European Dairy Association (EDA) staat positief tegenover een Europese standaard voor koolstofverwijding op landbouwgrond. Sterker nog, certificaten voor de vrijwillige koolstofmarkt zijn een nuttig instrument om het proces van CO2-verwijdering door de agrarische sector te versnellen, zegt EDA in een openbare consultatieronde op de Europese plannen. Dat is een opsteker voor melkveehouders die wachten op stappen van hun zuivelbedrijf om koolstofverwijdering op grasland te belonen.

Lees verder

Koolstofprojecten gaan stap verder dan KringloopWijzer

KringloopWijzer is uitgebreid met het onderdeel bodemkoolstof. Vooralsnog indicatief en met als doel om de bewustwording over organische stof bij melkveehouders te stimuleren. Een eerste grofmazige stap op weg naar klimaatgericht boeren. Melkveehouders die nú al geld willen verdienen met koolstofopslag kunnen zich beter melden bij een project waarbij de vastlegging wordt gemeten én gevalideerd via certificaten.

Lees verder

Ketenpartijen laten koolstofkansen liggen

De ‘fight for carbon’ is gestart. Waar boeren steeds meer interesse tonen in CO2-vastlegging op landbouwgrond stort de verwerkende industrie zich op de potentiële opbrengst van deze bodemverbetering: koolstofcertificaten. Met als doel klimaat neutrale producten in het winkelschap. Maar waarom strijden om koolstof als – via het certificatensysteem – externe financiering van een kleinere footprint mogelijk is?

Lees verder

Bodemvakman weet klimaat- én opbrengstpotentieel te benutten

Wetenschappers van de Wageningen University and Research (WUR) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gooiden onlangs de knuppel in het hoenderhok met een artikel over het wereldwijde opslagpotentieel van CO2 in landbouwbodems. Dat potentieel – dat op basis van rekenmodellen wordt vastgesteld – zou té hoog zijn ingeschat. Daarnaast zetten de schrijvers vraagtekens bij een 1-op-1 relatie tussen koolstofopbouw in de bodem en een hogere gewasopbrengst. Het bodemvakmanschap van Nederlandse boeren is nodig om zowel klimaatverbetering als opbrengstpotentieel te benutten.

Lees verder

Betalen voor CO2-uitstoot; maar wie betaalt de boer voor CO2-verwijdering?

Afgelopen weekend heeft Brussel besloten tot een CO2-emissieheffing voor alle burgers en bedrijven. Door een prijs te hangen aan CO2-emissie daalt de hoeveelheid energie die we verbruiken vanzelf, is de gedachte. Onbeantwoord blijft de vraag wie voor het verwijderen van de CO2 gaat betalen.

Lees verder

Verhogen gehalte organische stof levert enorme koolstofopslag

Door het gehalte organische stof in de bodem te verhogen neemt de hoeveelheid opgeslagen koolstof enorm toe. Zo wordt niet alleen de uitstoot van CO2 voorkomen, het verbetert de bodemkwaliteit en kan door agrarisch ondernemers worden ingezet als verhandelbare carbon credits. Door aankoop van lokale CO2-certificaten investeren bedrijven zichtbaar in het verlagen van hun klimaatimpact.

Lees verder

CO2-compensatie door boeren biedt unieke marketingkansen

Nederlandse bedrijven en boeren kunnen samen een vuist maken tegen klimaatverandering. Boeren zijn namelijk in staat de CO2 emissie van bedrijven en organisaties uit de lucht te halen. Betalen voor het opruimen van die ‘CO2-vervuiling’ is een logische stap, maar verre van gemeengoed. Daarmee is het een kans voor bedrijven die zich op het thema klimaat willen onderscheiden.

Lees verder

Zorgvuldigheid essentieel bij ontwikkelen van carbon credit

Nederlandse agrariërs zijn goed in het op peil houden van de hoeveelheid organische stof op hun percelen. Toch zou je ook in ons land kunnen constateren dat het organische stofgehalte onder druk staat, met name op in diepere lagen op minerale gronden. Al is het betrouwbaar monitoren van veranderingen in bodemkoolstof ‘een uitdaging’. Bij de ontwikkeling van de markt voor carbon credits is zorgvuldigheid dan ook noodzakelijk.

Lees verder

Carbon Talk 1: Wat zijn carbon credits?

Carbon credits staan volop in de belangstelling. Maar … , wat zijn carbon credits eigenlijk? En als ze worden verhandeld, wat ontvangt de koper dan van de verkoper? In deze eerste Carbon Talk legt Erikjan van Huet Lindeman (directeur van Dutch Carbon Credits) de basisbeginselen uit achter het systeem van credit op de vrijwillige markt

Lees verder

Dutch Carbon Credits start eerste projecten op grasland

Dutch Carbon Credits start enkele projecten waarbij de opslag van koolstof op grasland via een unieke methode wordt vertaald naar hoogwaardige carbon credits. Doel van deze projecten is om zowel de meetmethode als de projectbeschrijving te laten goedkeuren, zodat op korte termijn grote aantallen credits door Nederlandse veehouders kunnen worden gegenereerd. De eerste projectvoorstellen op grasland worden vóór de zomer ingediend bij de validatie-organisatie.

Lees verder

De bodem moet z’n werk doen

“Lage kosten en werken vanuit bioleven; dat zijn voor mij de twee belangrijkste overwegingen om m’n bedrijf te sturen”, zegt Jan Dirk van de Voort uit het Gelderse Lunteren. In een authentieke boerderij runt hij – samen met gezin en medewerkers – kaasboerderij Remeker. De melk van ruim 100 Jersey koeien wordt dagelijks verwerkt tot rauwmelkse kaas en afgezet aan restaurants en kaas speciaal-zaken. Centrale thema aan de keukentafel is: de werking van de bodem!

Lees verder

Milcobel brengt primeur op Belgische kaasmarkt met CO2-neutrale Brugge Kaas

Begin 2022 brengt zuivelcoöperatie Milcobel haar assortiment Brugge-kazen CO2-neutraal op de markt. De coöperatie schrijft zich daarmee in op een trend waarbij duurzaamheid en CO2-reductie vooropgezet wordt.

Lees verder

Methode beschikbaar voor koolstofopslag in bodems onder blijvend grasland

Koolstofopslag in landbouwbodems staat volop in de belangstelling. Het kan een bijdrage leveren aan vermindering van klimaatverandering.

Lees verder

IPCC- Klimaatverandering wijdverbreid, snel en intensiverend

Klimaatverandering is een feit waar niet meer aan valt te ontkomen en de mens is daar onmiskenbaar verantwoordelijk voor.

Lees verder