Welvaartswinst naar waarde betalen

Waar blijven de ondernemers die interne prijs voor emissie omzetten naar aankoopprijs van koolstofcertificaten?

Tot welk niveau stijgt de prijs van een koolstofcertificaat gebaseerd op CO2-verwijdering uit de atmosfeer? Niemand die het met zekerheid kan zeggen. Maar dat steeds meer organisaties rekenen met interne prijzen voor CO2-uitstoot, waarbij de klimaatimpact is meegerekend, stemt hoopvol. Provincie Utrecht heeft de maatschappelijke kosten van 1 ton CO2-uitstoot op €875 gezet.

close-up-globe-ball-green-grass (1)

Het koppelen van een (interne) prijs aan de CO2-uitstoot van een bedrijfsonderdeel of investering is één van de manieren om medewerkers bewust te maken van hun impact op het klimaat. Als je bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van een retourtje Utrecht – Groningen tegen €875 per ton moet aftikken aan het bureau van de Chief Financial Officer (CFO), dan kies je al snel voor een online-meeting. Voorlopig gebruikt Provincie Utrecht de interne prijs overigens alleen bij de kosten/batenanalyse van investeringen.

De prijs van welvaartsverlies
Een belangrijke vraag bij het vaststellen van de interne CO2– prijs is: welk bedrag hang je aan één ton CO2-uitstoot? Provincie Utrecht worstelde ook met die vraag, waarbij ze aan de ene kant een effectieve prikkel zochten voor gedragsverandering en aan de andere kant recht wilden doen aan de schade en de effecten van broeikasgasemissies op het klimaat nu, later en elders. Op advies van Klimaatverbond Nederland – die op haar beurt verwijst naar een onderzoek van het Duitse milieu-ministerie – werd een prijs van €875 per ton CO2 vastgesteld.  Dit bedrag weerspiegelt het ‘welvaartsverlies’ dat optreedt als één ton CO2 daadwerkelijk in de atmosfeer terecht komt.

Boeren leveren welvaartswinst
Los van de exacte hoogte van het bedrag, is een interne prijs voor CO2-uitstoot een uitstekende stimulans voor het naar waarde betalen van CO2-verwijdering uit de atmosfeer. Want in een volwassen samenleving werken ondernemers aan reductie van hun CO2-uitstoot en laten ze vrijwillig het resterende deel van de emissie netjes opruimen. Bijvoorbeeld via melkveehouders die ‘welvaartswinst’ leveren door het broeikasgas uit de atmosfeer te halen en in de vorm van koolstof vast te leggen in grasland.

Naar waarde betalen
Als ‘welvaartswinst’ tegen hetzelfde tarief worden beloond als de interne prijs van Provincie Utrecht (en zelfs al is het de helft van €875), ontstaat een verdienmodel dat recht doet aan de bijdrage die boeren leveren aan het oplossen van een klimaatschappelijk probleem. Managers en ondernemers die de interne prijs ook daadwerkelijk omzetten in de aankoopprijs van koolstofcertificaten kunnen zich melden!

Erikjan van Huet Lindeman
Verantwoording gebruikte foto: Freepik